top of page

Vilkår og betingelser

Dette er gjeldende vilkår og betingelser for bruk av UXRisk (sist oppdatert 08.06.2022).

Ved å bruke UXRisk erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene for bruk.

Terminologi

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene:

 

"Tilbyder" og "Proactima" refererer til Proactima-enheten som er spesifisert i bestillings- og prisskjemaet inkludert datterselskaper og/eller moderselskap.

 

"Bruker" – Bruker er personen som faktisk bruker Proactima-programvaren som en tjeneste. Én klient kan ha én eller flere brukere.

 

"Prøveperiode" – En begrenset tidsperiode der tjenestene tilbys gratis til en ny klient. I løpet av prøveperioden regnes en bruker som både bruker og klient.

 

Proactima “Software as a Service” – er et merkevaretilbud levert av Proactima og gjort tilgjengelig via et nettverk. Software as a Service er utviklet for å være tilgjengelig 24/7 med forbehold om nødvendig vedlikehold.

 

"Abonnementsavtale" skal forstås som en bindende kombinasjon av disse "Generelle vilkårene og betingelsene", "Proactima databehandlingsavtale" og et signert Proactima "bestillings- og prisskjema".

 

Proactima bruker forskjellige merkenavn for ulike tilbud. Disse vilkårene og betingelsene er gyldige for enhver løsning levert av Proactima og gjort tilgjengelig ved bruk av et nettverk som tilgangspunkt.

 

En "tjeneste" kan bestå av en programvareapplikasjon, flere programvareapplikasjoner og relaterte IT-tjenester i kombinasjoner.

 

Programvaren som en tjeneste kan inkludere integrasjoner med nettjenester gjort tilgjengelig av tredjeparter som er tilgjengelig gjennom Proactimas programvare som en tjeneste og underlagt vilkår og betingelser med disse tredjepartene.

 

Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, er å betrakte som utskiftbare og derfor referere til samme.

 

Generell

Kunden godtar at:

  • Kunden har rett til å bruke Proactimas leverte tjenester, kun under de vilkår og betingelser som er skrevet i dette dokumentet, inkludert oppgitte lenker til navngitte nettsteder.

  • Alle eierrettigheter til Proactima-tjenestene tilhører Leverandøren.

  • Kunden kan, og vil ikke, kopiere (med mindre det er uttrykkelig autorisert av Leverandøren skriftlig) eller forsøke å dekompilere, reversere, demontere, utlede kildekoden, modifisere eller lage avledede verk av noen aspekter av Proactima-tjenestene og programvaren. Kunden aksepterer at ethvert forsøk på å gjøre dette vil være et brudd på rettighetene til Leverandøren og utgjøre et brudd på denne avtalen.

  • Kunden er forpliktet til å bruke Proactima-tjenestene i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert lokale lover i landet eller regionen der kunden er registrert, bor og/eller bruker programvaren og/eller laster ned oppdateringer til tjenestene og programvaren.

  • Noen av Proactima's  Software as a Service bruker *.zip-filer som inneholder datastrukturer som kan tilpasses av klienten, Proactima eller tredjeparter. Tilpassede filer, eksklusiv Kundens data, er Proactimas eiendom og Client  er utelukkende gitt en brukerrettighet så lenge Abonnementsavtalen er gyldig.

 

Proactimas tjenester og programvare er beskyttet av immaterielle rettigheter.

 

Gebyrer og betaling

Proactimas tjenester kan brukes gratis i løpet av prøveperioden på 30 kalenderdager fra datoen for første tilgang og/eller installasjon av brukeren. For å fortsette å bruke programvaren som en tjeneste etter utløpet av prøveperioden, må kunden signere Proactimas "bestillings- og prisskjema" for den faktiske tjenesten.

 

Alle betalinger til Proactima skal skje til Proactimas bankkonto som angitt på fakturaen med mindre annet er skriftlig avtalt. Alle priser oppgitt av Proactima er eksklusive moms, eventuelle andre lokale salgsavgifter og/eller forskuddsskatt. Betaling skal skje innen 30 dager etter mottak av faktura. Ved forsinket betaling belastes renter med en sats på 1 % per måned eller deler av denne.

 

Tjenester i form av arbeid faktureres månedlig i påfølgende måned. Alle andre avgifter, lisenser og lignende faktureres månedlig, kvartalsvis eller årlig i henhold til det individuelle bestillings- og prisskjemaet.

 

Proactima justerer alle tilbudte timepriser 1. januar hvert år i henhold til økningen i Norsk Tekna-indeks siden siste justering.

 

Proactima justerer alle andre tilbudte priselementer 1. januar hvert år som reflekterer den generelle kostnadsøkningen ved å levere Proactima-tjenester. Ved ekstraordinære kostnadsøkninger kan alle priselementer endres med 60 dagers varsel, noe som gjenspeiler den ekstraordinære kostnadsøkningen ved levering av Proactima-tjenester.

 

 

Dataeierskap

Alle data som legges inn eller lastes opp til Proactimas programvare som en tjeneste, eies av kunden, uavhengig av hvilken bruker som har lagt inn eller lastet opp.

 

Proactima gir sine kunder muligheten til å eksportere og/eller permanent slette alle data de noen gang har lagt inn eller lastet opp til programvaren som en tjeneste ved å kontakte Proactimas støttetjenester. Dette kan gjøres på klientens

forespørsel under gyldigheten av prøve- eller abonnementsperioden og 3 måneder etter utløpet, hvoretter dataene automatisk slettes og ikke kan gjenopprettes.

 

Proactima forbeholder seg retten til å ta betalt for eventuell assistanse for å overføre eller slette Kundens data på Kundens forespørsel.

 

Personvern, datakonfidensialitet og beskyttelse

Proactima er forpliktet til å beskytte våre kunders personvern. Leverandørens ansatte er pålagt å overholde strenge retningslinjer for personvern og sikkerhet for å sikre at kundens data er trygge.

 

Proactima gjennomgår kontinuerlig våre systemer og interne prosesser for å sikre best mulig service til våre kunder.

 

Leverandørens programvare som en tjeneste samler ikke inn konfidensielle konto- eller autentiseringsdata. Tjenestene er avhengige av autentiseringsmekanismer som våre kunder og brukere allerede bruker og/eller som beskrevet i signert bestillings- og prisskjema.

 

Hvis brukeren legger inn personvernrelaterte data mens de bruker Proactimas tjenester, enten som en del av en vurdering, vedlagt dokument eller på annen måte, vil Proactima bruke de samme beskyttelsestiltakene for å beskytte dette som med alle andre data som legges inn av brukere.

 

Data som legges inn eller lastes opp til Proactimas tjenester kan kun nås av Kunden. Hvis kunden har autorisert flere brukere til å bruke tjenestene, har alle brukere tilgang til kundens data.

 

Alle data som legges inn eller lastes opp av brukeren på denne måten, tilhører kunden og anses som konfidensiell. I den grad det er nødvendig for å levere Proactimas tjenester, gis Proactimas ansatte tilgang til Kundens data. Proactima har implementert strenge organisatoriske og tekniske kontroller for å sikre at Proactimas underleverandører ikke har tilgang til Kundens data, uten autorisert Kundens godkjenning.

 

Kundedata vil ikke bli utlevert til noen tredjepart, med mindre Proactima er juridisk pålagt å gjøre det av relevante myndigheter eller juridiske avgjørelser.

 

En aksept av disse vilkårene og betingelsene innebærer at klienten, som behandlingsansvarlig, gir databehandleren (leverandøren) fullmakt til å inngå databehandlingsavtaler, inkludert, men ikke begrenset til, standard kontraktsbestemmelser i henhold til EU-kommisjonens beslutning 2010/87 /EU, på vegne av behandlingsansvarlig. Databehandler skal sørge for at slike avtaler gjenspeiler disse vilkårene og betingelsene og at eventuelle underbehandlere er forpliktet til å overholde det samme. På forespørsel skal den behandlingsansvarlige motta en kopi av signerte databehandlingsavtaler inngått på hans vegne.

 

Proactimas programvare som en tjeneste tilgjengelig

For å tilby best mulig tjenestetilgjengelighet til brukerne våre, kjører noen av tjenestene våre på en Microsoft Azure-plattform, og Proactima er ikke ansvarlig i tilfelle hendelser eller noen form for utilgjengelighet av tjeneste forårsaket av feil i Microsoft Azure. Microsoft Azure SLA, kan finnes påhttp://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/

 

Supportens responstid i arbeidstiden er maksimalt 2 timer. Responstid garanterer ikke en løsning på noe problem innenfor en bestemt tidsramme. Imidlertid gis svar på spørsmål og ikke-hastende problemer vanligvis av en produktspesialist eller trener innen vanlig arbeidstid 8:00-16:00 CET mandag til fredag.

 

Ekskluderinger og begrensninger

I den fulle utstrekning loven tillater, fraskriver leverandøren seg alt ansvar for skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med kundens bruk av Proactimas programvare som en tjeneste. Dette inkluderer, uten begrensning, direkte tap, indirekte tap som, men ikke begrenset til, tap av virksomhet eller fortjeneste, skade forårsaket av klientens infrastruktur, programvare, systemer eller programmer og dataene på disse, eller andre direkte eller indirekte, følgemessige eller tilfeldige skader.

 

Leverandøren eller våre leverandører skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen skade (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data og fortjeneste på grunn av driftsavbrudd), som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke tjenesten, selv om leverandør eller en leverandør autorisert representant har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade.

 

Uansett er Leverandørens ansvar begrenset til beløpet som er betalt for Tjenestene i løpet av de 12 månedene umiddelbart før hendelsen som gir opphav til ansvaret.

 

Oppsigelse av abonnementsavtale og refusjonspolicy

Både Kunden og Leverandøren har rett til å si opp Abonnementsavtalen uansett årsak, inkludert avslutning av tjenester som allerede er i bruk. Oppsigelse fra hver av partene skal gis 60 – seksti – dager før den effektive oppsigelsen. Gjeldende refusjoner skal tilbys i samsvar med vilkårene og betingelsene fastsatt av abonnementsavtalen.

 

Logo og varemerker

Proactimas navn, logo og tjenestemerker er varemerker for Leverandøren. Alle andre varemerker eller registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.

 

Force Majeure

Ingen av partene skal være ansvarlige overfor den andre for unnlatelse av å oppfylle noen forpliktelse i henhold til en avtale som skyldes en hendelse utenfor denne parts kontroll, inkludert men ikke begrenset til Guds handling, terrorisme, krig, politisk opprør, opprør, opprør , sivil uro, handling fra sivil eller militær myndighet, opprør, jordskjelv, flom eller andre naturlige eller menneskeskapte hendelser utenfor vår kontroll, som forårsaker oppsigelse av en avtale eller kontrakt som er inngått, og som heller ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett. Enhver part som er berørt av en slik hendelse, skal umiddelbart informere den andre parten om det samme, og skal gjøre alle rimelige bestrebelser for å overholde vilkårene og betingelsene i enhver avtale som er inneholdt her.

 

Fraskrivelse

Unnlatelse av en av partene i å insistere på streng oppfyllelse av noen bestemmelse i denne eller en avtale eller unnlatelse av en av partene i å utøve rettigheter eller rettsmidler som den, han eller de har rett til i henhold til denne avtalen, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av dette og skal ikke føre til en reduksjon av forpliktelsene i henhold til denne eller enhver avtale. Ingen fraskrivelse av noen av bestemmelsene i denne eller noen avtale skal være effektiv med mindre den er uttrykkelig oppgitt å være slik og signert av begge parter.

 

Melding om endringer

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen slik det med rimelighet finner det passende, og kundens fortsatte bruk av Proactima-programvaren som en tjeneste betyr at kunden aksepterer enhver justering av disse vilkårene.

 

På samme måte forbeholder leverandøren seg retten til å endre funksjonalitet og innhold i tjenestene fra tid til annen etter eget skjønn, og kundens fortsatte bruk av Proactima-programvaren som en tjeneste betyr at kunden aksepterer enhver slik endring.

 

Enhver endring av disse vilkårene og betingelsene eller vesentlige endringer i funksjonalitet og innhold av tjenestene vil bli annonsert på vår hjemmeside og på andre nøkkelsider på nettstedet vårt. Kunden anbefales derfor å lese disse erklæringene på nytt med jevne mellomrom.

 

Dersom Proactima har en intensjon om å vesentlig endre disse vilkårene eller funksjonalitet og innhold, vil Proactima kunngjøre dette med 60 – seksti – dagers varsel før endringen trer i kraft.

 

Rådgivning og arbeid

Variasjoner

Kunden skal ha rett til å be om tilleggsarbeid (heretter kalt "variasjoner") under denne avtalen. Alle endringsforespørsler skal være skriftlige, og klart definere den nødvendige variasjonen, inkludert men ikke begrenset til godtgjørelse og tidsplan. Ingen avvik skal gjennomføres før partene er kommet til enighet om omfanget og godtgjørelsen til dette samt revidert tidsplan.

 

Med mindre annet er avtalt, tilbakeholder Proactima alle rettigheter til funksjonalitet, kode, grensesnitt, skjemaer eller lignende produsert under denne klausulen eller under Proactima-avtalen for levering av konsulenttjenester knyttet til Proactima programvare og tjenester.

 

Arbeidsutførelse

Proactima skal utføre Arbeidet på en meget profesjonell måte og i samsvar med bestemmelsene i tilsvarende Ordre- og Prisskjema.

 

Enhver dokumentert feil eller mangel i Arbeidet vil bli rettet av Proactima innen rimelig tid på Proactimas egen regning, forutsatt at feilen eller mangelen ikke kan tilskrives Kunden eller Kundens underleverandør og Proactima er behørig varslet om nevnte feil eller mangler innen seks måneder etter fullført arbeid.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Kunden skal informere Proactima om enhver reell eller potensiell HMS-fare som kan være relevant for eller involvert eller introdusert i Arbeidet og/eller nødvendige sikkerhetstiltak som kreves for Arbeidet, før eller under utførelsen av Arbeidet.

 

Når Proactima påtar seg arbeid på stedet, skal Kunden sørge for alle tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre et arbeidsmiljø som er trygt og i samsvar med all relevant lovgivning.

 

Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene skal tolkes, tolkes og reguleres av norsk lov, og Stavanger tingrett vil være verneting.

bottom of page